LÄROPLANERNA FÖRNYAS – HUR SYNS ENTREPRENÖRSKAPSFOSTRAN I DEM?

De nya läroplanerna togs i bruk hösten 2016 både i grundskolan och i gymnasiet. Grunderna för yrkesutbildningen trädde i kraft hösten 2015. Till följd av reformen av gymnasielagen har Utbildningsstyrelsen påbörjat arbetet med grunderna för gymnasiets läroplan.

YES har tagit ställning till UBS:s läroplansarbete och de regionala YES:n har varit med och gjort upp läroinrättningsspecifika planer så att fostran till entreprenörskap, företagsamhet och ett företagsamt verksamhetssätt blir en del av varje läroinrättnings verksamhet.

Hur handleder LP för den grundläggande utbildningen till företagsamhetsfostran?

I de nya läroplanerna för den grundläggande utbilningen stiger eleven fram i kärnan av inlärning. I inlärningen betonas

 • elevens aktivitet och starkare delagtighet i inlärningen
 • att ge ansvar
 • färdigheter i att lära sig
 • att lära självkännedom och motivation
 • målmedvetenhet
 • kritiskt tänkande
 • problemlösningsfärdigheter

Ett centralt mål utgörs av mångsidig kompetens, dvs. helheten som bildas av kunskap, färdigheter, värderingar, inställning och vilja. Arbetslivsfärdigheter och entreprenörskap (K6) har lyfts fram som ett av inlärningsmålen för mångsidig kompetens. I undervisningen betyder det här att:

 • Eleven ska utveckla färdigheter som främjar intresset för och en positiv inställning till arbete och arbetslivet.
 • Eleven ska få upplevelser med vars hjälp hen förstår betydelsen av arbete och företagsamhet, företagsamhetens möjligheter samt sitt eget ansvar som medlem av ett samfund och hela samhället.
 • Eleven ska utöka sin kännedom om arbetslivet, lära sig ett företagsamt verksamhetssätt och inse betydelsen av sitt eget kunnande med tanke på sin egen arbetskarriär.
 • Eleven ska få stöd för att lära känna igen sina egna yrkesintressen och för val av fortsatta studier.

Den nya läroplanen rekommenderar att eleverna ska få stifta bekantskap med arbetslivet och att skolan ska samarbeta med externa aktörer. Inlärningen ska främjas av aktiverande situationer, grupparbeten och projekt där inlärning genom eget agerande. På det här sättet uppmuntrar man eleverna att förhålla sig öppet till nya situationer, att agera flexibelt och kreativt i förändrade situationer och att ta itu med saker på eget initiativ samt att hitta olika alternativ.

Läs mera på: www.oph.fi/ops2016

Företagsamhetsfostran i gymnasiet: mot ett företagsamt verksamhetssätt

Ett av målen i gymnasieutbildningen är att utveckla studerandes färdigheter för fortsatta studier, arbetslivet, företagsamhet och samhälle. Förutom gymnasieutbildningens allmänna mål och ämnesspecifika innehåll behandlas företagsamma färdigheter i läroplanens ämneshelheter.

Gymnasieutbildningens inlärningsbegrepp, studiemiljöerna, metoderna och verksamhetskulturen får stöd av pedagogiken i företagsamhetsfostran och företagsam verksamhet.

Temahelheten aktivt medborgarskap, företagsamhet och arbetsliv i gymnasiets läroplan strävar efter att studerande har viljan och kompetensen att verka som aktiva medborgare och att deras kunskap om arbete, arbetsliv och företagsamhet ökar.

Målet med temaområdena är att ge studerande inlärningsupplevelser som uppmuntrar till initiativtagande, företagsam verksamhet, samarbete, ansvarsfullhet samt konstruktiv kritiskhet som bygger på kunskap. Centrala innehåll i temahelheterna är erfarenheter av delaktighet, påverkan och arbete samt en reflektion av dessa.

Läroplanen uppmuntrar till att lärarna utvecklar studiemiljöer som stöder förverkligandet av ämneshelheterna i samarbete med studerande och andra aktörer såsom organisationer och företag.

Till följd av reformen av gymnasielagen har Utbildningsstyrelsen påbörjat arbetet med grunderna för gymnasiets läroplan. Grunderna för gymnasiets läroplan publiceras i november 2019 och undervisningen i enlighet med de nya grunderna inleds i augusti 2021.

Hur ska jag få in entreprenörskapsfostran i den lokala planen?

Arbetslivet, yrken och arbetets karaktär förändras. Därför är det allt viktigare att entreprenörskapsfostran förverkligas i det lokala läroplanensarbetet. Lokala YES-aktörer ger stöd, ordnar fortbildning och erbjuder nätverk för det lokala läroplansarbetet. De regionala strategierna för företagsamhetsfostran som YES-nätverken gjort (läs mera i nästa punkt) erbjuder stöd för hur man får in fostran till entreprenörskap som en del av den lokala läroplanen.

Vi erbjuder också lärare vårt stöd för att förverkliga läroplanen för läroinrättningen och för att genomsyra läroinrättningens verksamhet med företagsamhetsfostran. Som hjälp för det här samlar vi verksamhetsmodeller inom företagsamhetsfostran som konstaterats fungera och sammanställer material av dessa som kan användas av utbildningspersonal. I materialen syns hur målen och innehållen i läroplanen förverkligats på olika skolstadier. Vi har också utvecklat andra modeller och redskap för samarbetet mellan skola och företag.