VARFÖR FOSTRAN TILL ENTREPRENÖRSKAP – NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA LINJEDRAGNINGAR

Bakom YES-nätverkets verksamhet finns nationella och internationella politiska linjedragningar som förpliktar skolorna att förverkliga företagsamhetsfostran. Bekanta di med EU:s och UBS:s linjedragningar om entreprenörskapsfostran och Sipiläs regeringsprogram.

Europakommissionens åtgärdsprogram Företagsamhet 2020 (9.1.2013):

Kommissionen uppmanar medlemsstaterna att erbjuda unga människor möjligheten till minst en praktisk näringslivserfarenhet innan de slutför den obligatoriska skolgången, som exempelvis ledning av ett studentföretag, ansvar för ett företagarprojekt för ett företag eller för ett socialt projekt.

I Undervisningsministeriets Riktlinjer för företagsamhetsfostran har man listat mål för företagsamhetsfostran på Undervisningsministeriets verksamhetsområde fram till år 2015. (UKM 2009:7):

Nätverkssamarbetet inom företagsamhetsfostran har förstärkts på internationell, nationell, regional och lokal nivå.

Entreprenörskapsfostran är starkare än hittills inskrivet i kommunernas skol- och näringslivsstrategier och utvecklingsplaner och de förnyade läroplansgrunderna. Fostran till entreprenörskap är också en starkare del av skolornas och läroinrättningarnas egna läroplaner. Tyngdpunkten i utvecklingen ligger i det lokala och regionala.

De regionala resurscentrens verksamhet är etablerat och landsomfattande.