MITEN OPETUSSUUNNITELMISSA NÄKYY YRITTÄJYYSKASVATUS?

Yrittäjyyskasvatus on ollut opetussuunnitelmissa jo 1990-luvulta lähtien. Uusissa opetussuunnitelmissa se näkyy etenkin laaja-alaisten taitojen osaamistavoitteissa.

Perusopetus ja lukiot siirtyivät uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen vuosina 2016–2018. Lukion opetussuunnitelman perusteet julkaistiin marraskuussa 2019, ja niiden mukainen opetus alkaa elokuussa 2021.

YES-verkosto on ottanut kantaa OPH:n opetussuunnitelmatyöhön ja alueelliset YESit ovat olleet mukana laatimassa oppilaitoskohtaisia suunnitelmia, jotta yrittäjyyskasvatus, yrittäjyys ja yrittäjämäinen toimintatapa tulevat osaksi jokaisen oppilaitoksen toimintaa.

Miten perusopetuksen ops ohjaa yrittäjyyskasvatukseen?

Perusopetuksessa opetussuunnitelmien perusteissa oppilas nousee oppimisen keskiöön. Oppimisessa korostuu:

 • oppilaan aktiivisuus ja vahvempi osallistaminen oppimiseen
 • vastuuttaminen
 • oppimaan oppimisen taidot
 • itsetuntemus ja itsetunto
 • mielekkyys ja motivaatio
 • tavoitteellisuus
 • kriittinen ajattelu
 • ongelmanratkaisutaidot

Keskeinen tavoite on laaja-alainen osaaminen eli tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostama kokonaisuus. Yhdeksi laaja-alaisen osaamisen oppimistavoitteista on nostettu Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6). Opetuksessa se merkitsee:

 • Oppilaan tulee kehittää valmiuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan.
 • Oppilaan tulee saada kokemuksia, joiden avulla hän ymmärtää työn ja yritteliäisyyden merkityksen, yrittäjyyden mahdollisuudet sekä oman vastuun yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä.
 • Oppilaan tulee kartuttaa työelämätuntemustaan, oppia yrittäjämäistä toimintatapaa ja oivaltaa oman osaamisensa merkitys oman työuransa kannalta.
 • Oppilaan tulee saada tukea omien ammatillisten kiinnostusten kohteiden tunnistamiseen ja jatko-opintojen valitsemiseen.

Ops suosittelee työelämään tutustumista ja yhteistyötä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa sekä toiminnallisia tilanteita, ryhmätyötä ja projekteja, joissa korostuu tekemällä oppiminen. Näin oppilaita rohkaistaan suhtautumaan uusiin mahdollisuuksiin avoimesti, toimimaan muutostilanteissa joustavasti ja luovasti ja tarttumaan asioihin aloitteellisesti ja etsimään erilaisia vaihtoehtoja.

Lue lisää: www.oph.fi/ops2016

Yrittäjyyskasvatus lukiossa: lisää työelämälähtöisyyttä

Uusi lukiolaki ja vuonna 2021 voimaan astuvat lukion uudet opetussuunnitelman perusteet tuovat lukioihin lisää yrittäjyyskasvatusta. Lukion uusiin opetussuunnitelman perusteisiin on nyt selkeästi määritelty muun muassa työelämävalmiudet ja yrittäjämäinen asenne.

Uusi lops velvoittaa lukioita lisäämään työelämälähtöisyyttä yhteyksiä ympäröivään maailmaan. Opiskelijoiden valmiuksia parannetaan kehittämällä korkeakouluyhteistyötä, kansainvälisyttä sekä työelämä- ja yrittäjyysosaamista.

Perusteissa on myös paljon muita tärkeitä tavoitteita, kuten opiskelijoiden osallisuuden lisääminen, yhteisöllinen toimintakulttuuri ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet.

Laaja-alainen osaaminen tarkoittaa, että perusteissa on määritelty laaja-alaisen osaamisen osa-alueet, jotka muodostavat kaikkien oppiaineiden yhteiset tavoitteet. Niiden avulla tuetaan lukiolaisen kasvua hyväksi, tasapainoiseksi ja sivistyneeksi ihmiseksi. Yhtenä osa-alueena on yhteiskunnallinen osaaminen, johon kuuluu muun muassa työelämävalmiudet ja yrittäjämäinen asenne.

Lue lisää: www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/lukiokoulutus/lops-2021-tukea-lukion-opetussuunnitelman-perusteiden

Miten sisällytän yrittäjyyskasvatuksen paikalliseen suunnitelmaan?

Työelämä, ammatit ja työn luonne muuttuvat. Siksi on entistä tärkeämpää, että yrittäjyyskasvatus toteutuu paikallisessa opetussuunnitelmatyössä. Alueelliset YESit antavat tukea, koulutusta ja verkostoja paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. YES-verkoston tekemät alueelliset yrittäjyyskasvatuksen strategiat antavat tukea siihen, miten yrittäjyyskasvatuksen saa osaksi paikallisia opetussuunnitelmia.

Tarjoamme myös opettajille tukea oppilaitosten opetussuunnitelman toteuttamiseen ja yrittäjyyskasvatuksen sisällyttämiseen osaksi oppilaitoksen toimintaa. Avuksi toteutuksiin keräämme hyväksi havaittuja yrittäjyyskasvatuksen käytäntöjä ja kokoamme niistä materiaaleja opetushenkilöstön käyttöön. Materiaaleissa näkyy, miten opetussuunnitelmien tavoitteet ja sisällöt ovat eri kouluasteilla toteutuneet. Olemme kehittäneet myös malleja ja työkaluja malleja koulu-yritysyhteistyöhön.