MIKSI YRITTÄJÄKASVATUSTA - KANSALLISET JA KANSAINVÄLISET LINJAUKSET

YES-verkoston toiminnan taustalla ovat kansainväliset ja kansalliset poliittiset linjaukset, jotka velvoittavat kouluja toteuttamaan yrittäjyyskasvatusta.

Euroopan komission Yrittäjyys 2020 -toimintaohjelma (9.1.2013):

Jäsenvaltioita kehotetaan tarjoamaan nuorille mahdollisuus saada ennen oppivelvollisuutensa päättymistä vähintään yksi yritystoimintaan liittyvä kokemus esimerkiksi pienoisyrityksen
hoitamisesta tai jonkin yrityksen yritystoimintahankkeesta tai sosiaalisesta hankkeesta vastaamisesta.

Opetusministeriön Koulutuksen yrittäjyyslinjaukset 2017 suuntaavat, kehittävät ja ohjaavat eri koulutusasteiden yrittäjyyden edistämisen ja yrittäjyyskasvatuksen toimenpiteitä ja ne syventävät aiempia yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivoja.

Linjaukset toimivat konkreettisena toiminnan arvioinnin ja kehittämisen apuna oppilaitosjohdolle, henkilöstölle sekä muille yrittäjyyskasvatustoimijoille ja antavat vinkkejä ja suunnittelun tukea käytännön työhön.

Yrittäjyyteen ja yrittäjämäisyyteen voi oppia. Nämä pitävät sisällään luovuuden, innovaatiokyvyn, riskienhallinnan ja vastuullisuuden, samoin kuin kyvyn suunnitella, asettaa tavoitteita ja johtaa toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Yrittäjyysvalmiuksien merkitys korostuu työelämän muutoksessa.

Suomen hallitus tähtää koulutuksen uudistamiseen, uusiin oppimisympäristöihin, yrittäjyyteen ja koulu-yritysyhteistyöhön (Sipilän hallitusohjelma, s. 6, 15–16, 28):

”Suomesta on tehtävä osaamisen, yrittäjyyden, tasa-arvon ja välittämisen yhteiskunta.”

Hallituskauden tavoitteet: ”Koulutuksen ja työelämän välinen vuorovaikutus on lisääntynyt.”

”Hallitus edistää tulevaisuuden kunnan roolin muuttumista palvelujen järjestäjästä yhä vahvemmin alueensa elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden edistäjäksi.”

”Päivitetään perusopetuksen oppimistapoja ja -ympäristöjä kehityksen haasteita vastaaviksi sekä painotetaan tulevaisuuden taitopohjaa.”

”Uudistetaan pedagogiikkaa. Toteutetaan opettaja- ja täydennyskoulutuksen kehittämisohjelmat.”