OPETUSSUUNNITELMAT UUDISTUVAT - MITEN NIISSÄ NÄKYY YRITTÄJYYSKASVATUS?

Ammatillisten perustutkintojen perusteet astuivat voimaan syksyllä 2015. Perusopetus ja lukiot siirtyivät uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen vuosina 2016–2018. Lukion opetussuunnitelman perusteiden laadintaprosessi on jälleen käynnistynyt. Opetussuunnitelman perusteet julkaistaan marraskuussa 2019, ja niiden mukainen opetus alkaa elokuussa 2021.

YES on ottanut kantaa OPH:n opetussuunnitelmatyöhön ja alueelliset YESit ovat olleet mukana laatimassa oppilaitoskohtaisia suunnitelmia, jotta yrittäjyyskasvatus, yrittäjyys ja yrittäjämäinen toimintatapa tulevat osaksi jokaisen oppilaitoksen toimintaa.

Miten perusopetuksen ops ohjaa yrittäjyyskasvatukseen?

Perusopetuksessa uusissa opetussuunnitelmien perusteissa oppilas nousee oppimisen keskiöön. Oppimisessa korustuu

 • oppilaan aktiivisuus ja vahvempi osallistaminen oppimiseen
 • vastuuttaminen
 • oppimaan oppimisen taidot
 • itsetuntemus ja itsetunto
 • mielekkyys ja motivaatio
 • tavoitteellisuus
 • kriittinen ajattelu
 • ongelmanratkaisutaidot

Keskeinen tavoite on laaja-alainen osaaminen eli tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostama kokonaisuus. Yhdeksi laaja-alaisen osaamisen oppimistavoitteista on nostettu Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6). Opetuksessa se merkitsee:

 • Oppilaan tulee kehittää valmiuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan.
 • Oppilaan tulee saada kokemuksia, joiden avulla hän ymmärtää työn ja yritteliäisyyden merkityksen, yrittäjyyden mahdollisuudet sekä oman vastuun yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä.
 • Oppilaan tulee kartuttaa työelämätuntemustaan, oppia yrittäjämäistä toimintatapaa ja oivaltaa oman osaamisensa merkitys oman työuransa kannalta.
 • Oppilaan tulee saada tukea omien ammatillisten kiinnostusten kohteiden tunnistamiseen ja jatko-opintojen valitsemiseen.

Uusi ops suosittelee työelämään tutustumista ja yhteistyötä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa sekä toiminnallisia tilanteita, ryhmätyötä ja projekteja, joissa korostuu tekemällä oppiminen. Näin oppilaita rohkaistaan suhtautumaan uusiin mahdollisuuksiin avoimesti, toimimaan muutostilanteissa joustavasti ja luovasti ja tarttumaan asioihin aloitteellisesti ja etsimään erilaisia vaihtoehtoja.

Lue lisää: www.oph.fi/ops2016

Yrittäjyyskasvatus lukiossa: kohti yrittäjämäistä toimintatapaa

Lukiokoulutuksen yhtenä tavoitteena on kehittää opiskelijan jatko-opinto-, työelämä- yrittäjyys- ja yhteiskuntavalmiuksia. Lukio-opetuksen yleisten tavoitteiden ja ainekohtaisten sisältöjen lisäksi yrittäjämäisiä taitoja käsitellään opetussuunnitelman aihekokonaisuuksissa.

Lukiokoulutuksen oppimiskäsitys, opiskeluympäristöt, menetelmät ja toimintakulttuuri saavat tukea yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikasta ja yrittäjämäisestä toiminnasta.

Lukion opetussuunnitelman aihekokonaisuus aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä tähtää siihen, että opiskelijoilla on tahtoa ja taitoa toimia aktiivisina kansalaisina ja että heidän työn, työelämän ja yrittäjyyden tuntemuksensa kasvaa.

Aihekokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijoille oppimiskokemuksia, jotka kannustavat aloitteellisuuteen, yrittäjämäiseen toimintaan, yhteistyöhön, vastuullisuuteen sekä rakentavaan ja tietoperustaiseen kriittisyyteen. Aihekokonaisuuden keskeistä sisältöä ovat myös osallistumis-, vaikuttamis- ja työkokemukset ja niiden reflektointi.

Opetussuunnitelma kannustaa siihen, että opettajat kehittävät aihekokonaisuuden toteuttamista tukevia opiskeluympäristöjä yhteistyössä opiskelijoiden ja muiden toimijoiden, kuten järjestöjen ja yritysten kanssa.

Lukiolainsäädännön uudistumisen myötä Opetushallitus on käynnistänyt lukion opetussuunnitelman perusteiden laadintaprosessin. Opetussuunnitelman perusteet julkaistaan marraskuussa 2019, ja niiden mukainen opetus alkaa elokuussa 2021. Lue lisää Opetushallituksen sivuilta.

Miten sisällytän yrittäjyyskasvatuksen paikalliseen suunnitelmaan?

Työelämä, ammatit ja työn luonne muuttuvat. Siksi on entistä tärkeämpää, että yrittäjyyskasvatus toteutuu paikallisessa opetussuunnitelmatyössä. Alueelliset YESit antavat tukea, koulutusta ja verkostoja paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. YES-verkoston tekemät alueelliset yrittäjyyskasvatuksen strategiat (lue lisää seuraavasta kohdasta) antavat tukea siihen, miten yrittäjyyskasvatuksen saa osaksi paikallisia opetussuunnitelmia.

Tarjoamme myös opettajille tukea oppilaitosten opetussuunnitelman toteuttamiseen ja yrittäjyyskasvatuksen sisällyttämiseen osaksi oppilaitoksen toimintaa. Avuksi toteutuksiin keräämme hyväksi havaittuja yrittäjyyskasvatuksen käytäntöjä ja kokoamme niistä materiaaleja opetushenkilöstön käyttöön. Materiaaleissa näkyy, miten opetussuunnitelmien tavoitteet ja sisällöt ovat eri kouluasteilla toteutuneet. Olemme kehittäneet myös malleja ja työkaluja malleja koulu-yritysyhteistyöhön.