Skip to main content
4.5.2021

Positiivinen psykologia apuna yrittäjyyskasvatuksessa klo 13-16

Zoom

Mitä annettavaa positiivisen psykologian lähestymistavoilla on yrittäjyyskasvatukselle?

Koulutus tarjoaa tutkimukseen perustuvia konkreettisia menetelmiä, harjoituksia ja uusia ajatuksia, joita voi ottaa käyttöön ja soveltaa omaan työhön yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisessa ja kehittämisessä.
  • Yhteiskunta- ja työelämätaitojen, yritteliäisyyden ja aloitekyvyn, ryhmätyöskentelytaitojen sekä itsetuntemuksen kaltaisten valmiuksien tukeminen
  • Opiskelijan osaamisidentiteetin ja positiivisen psykologisen pääoman vahvistaminen
  • Positiivisen psykologian laajaa vahvuusnäkemys
Yrittäjyyskasvatus opettaa taitoja, valmiuksia ja myönteistä asennetta opiskeluun, työhön ja elämässä menestymiseen. Pedagogisena toimintana yrittäjyyskasvatuksessa painottuvat yhteiskunta- ja työelämätaidot, yritteliäisyys ja aloitekyky, ryhmätyöskentelytaidot, vastuullisuus, innovatiivisuus ja luovuus sekä itsetuntemus. Näitä valmiuksia on mahdollisuus tukea ja kehittää positiiviseen psykologiaan perustuvilla lähestymistavoilla yrittäjyyskasvatukseen liittyvässä opetuksessa ja ohjauksessa opiskelijan/oppilaan osaamisidentiteettiä vahvistaen.
Kouluttajana toimii KT, FM Sanna Wenström, lehtori, Oulun ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu. Työssään hän tutkii, kehittää ja kouluttaa positiiviseen psykologiaan liittyvistä teemoista eri kouluasteiden opetus- ja ohjaushenkilöstöä, johtoa ja työelämän kehittäjiä. Hän on myös vahvuuksien laaja-alaiseen tunnistamiseen ja hyödyntämiseen tähtäävän VOIMAKEHÄ®-konseptin toinen kehittäjä.
Koulutus toteutetaan Zoomin välityksellä.
Koulutus on suunnattu Etelä-Savon alueen toisen ja korkea-asteen oppilaitosten henkilökunnalle.
Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton, mutta vaatii ilmoittautumisen 28.4.2021 mennessä: www.lyyti.in/positiivinenpsykologiayrittajyyskasvatus
Koulutus toteutetaan osana Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon -hanketta, joka saa Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta Euroopan sosiaalirahaston osarahoitusta.