Skip to main content

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN KÄSITTEITÄ

Yrittäjyys

Yrittäjyys on mahdollisuuksien havainnointia ja niihin tarttumista sekä kykyä muuttaa ideat sellaiseksi toiminnaksi, joka voi tuottaa taloudellista, kulttuurista, sosiaalista ja yhteiskunnallista arvoa. Yrittäjyyteen ja yrittäjämäisyyteen voi oppia. Nämä pitävät sisällään luovuuden, innovaatiokyvyn, riskienhallinnan ja vastuullisuuden, samoin kuin kyvyn suunnitella, asettaa tavoitteita ja johtaa toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Yrittäjyysvalmiuksien merkitys korostuu työelämän muutoksessa.

Yritteliäisyys

Yritteliäisyys on uutta luovaa, aloitteellista, sitoutunutta, sinnikästä ja tavoitteellista toimintaa.

Yrittäjämäinen toimintakulttuuri, yrittävä kulttuuri

Yrittäjämäinen toimintakulttuuri osallistaa toimintaan: jokaista kannustetaan kehittämään vahvuuksiaan, hankkimaan osaamista ja kokeilemaan uusia oppimismenetelmiä ja -ympäristöjä. Siihen kuuluvat pedagoginen johtajuus, avoimuus, opetushenkilöstön välinen sekä muiden toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö. Yrittäjämäisessä toimintakulttuurissa vallitsee erilaisia menetelmiä, tapoja sekä ympäristöjä hyödyntävä luottamukseen pohjautuva oppimiskulttuuri ja tapa toimia.

Kokeilukulttuuri

Kokeilukulttuuri syntyy halusta, rohkeudesta ja mahdollisuuksista kokeilla uusia toimintatapoja. Kokeilukulttuuri on uuden ajattelun kehittämistä (oppimista) tekemisen, onnistumisen sekä epäonnistumisen kautta. Syntyneitä ideoita kokeillaan käytännössä jo prosessin alkuvaiheessa. Kokeilukulttuurissa kokeilulla on alku sekä loppu ja kokeilussa on usein mukana käyttäjä. Kokeilukulttuuri edellyttää oppimista, siilojen ylittämistä, osallistamista, uudenlaisten verkostojen hyödyntämistä, vuorovaikutusta sekä rakenteiden ja käytäntöjen haastamista.

Yrittäjämäinen pedagogiikka, yrittäjyyspedagogiikka

Yrittäjämäinen pedagogiikka tarkoittaa opetuksen ja oppimisen näkökulmia, käsityksiä, periaatteita ja tapoja, jotka perustuvat yrittäjyyden ilmiön olemukseen ja edistävät yrittäjyyttä. Yrittäjämäinen pedagogiikka on oppijalähtöistä, kokemuksellista, ilmiöpohjaista, ongelmaperustaista, tutkivaa ja toiminnallista ja tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden kanssa aitojen kysymysten äärellä.

Yrittäjämäinen oppimisympäristö

Yrittäjämäisissä oppimisympäristöissä tavoitteena on luoda ympäristö, jossa oppijat omaksuvat yrittäjämäistä asennetta, tietoja ja taitoja. Toiminta niissä rakentuu usein oppijan itse muotoilemille ongelmille, niiden ratkaisuille ja vuorovaikutukselle. Ongelmat ja kysymykset voivat olla reaalimaailman tilanteita tai niiden jäljittelyä. Yrittäjämäiset oppimisympäristöt ovat avoimia, ja ne ovat usein oppilaitoksen ulkopuolella. Ne voivat olla myös virtuaalisia.

Yrittäjämäisen osaamisen ekosysteemi

Yrittäjämäisen osaamisen ekosysteemi on jatkuvan oppimisen järjestelmä, jossa oppiminen tapahtuu yrittäjämäisesti, yrittäjämäisiä valmiuksia vahvistaen. Ekosysteemin ajattelun mukaisesti oppimista tapahtuu myös formaalin koulutuksen ulkopuolella kuten yritys- ja työelämässä, kolmannella sektorilla ja harrastustoiminnassa. (määritelmä: YES ry)

Yrittäjämäiset valmiudet

Yrittäjämäiset valmiudet tarkoittavat yksilön yrittäjämäisiä tietoja, taitoja ja asenteita. Lue lisää täältä.

Sisäinen yrittäjyys

Sisäinen yrittäjyys tarkoittaa yrittäjämäistä ajattelu- ja toimintatapaa organisaatiossa eli yksilö toimii yrittäjämäisesti työyhteisössään.

Ulkoinen yrittäjyys

Ulkoinen yrittäjyys merkitsee oikean yrityksen perustamista sekä käytännön toimimista yrittäjänä.

Omaehtoinen yrittäjyys

Omaehtoinen yrittäjyys tarkoittaa yksilön kokonaisvaltaista yrittäjämäistä asennetta ja toimintatapaa kaikilla elämän osa-alueilla. Se korostaa näkemystä, halua ja mahdollisuutta vaikuttaa omaan tulevaisuuteen sekä vastuun ottamista omasta elämästä ja toiminnasta, esimerkiksi oppimisesta tai toimeentulosta.

Mitä uutta yrittäjyyskasvatuksessa?

YES-uutiskirjeestä saat tietoa yrittäjyyskasvatuksen ajankohtaisista asioista, kuten uusista materiaaleista sekä tulevista tapahtumista ja valmennuksista.

Tilaa YES-uutiskirje