Skip to main content

OPS JA MUUT OHJAAVAT ASIAKIRJAT

Yrittäjyyskasvatus on ollut opetussuunnitelmissa jo 1990-luvulta lähtien. YES-verkoston toiminnan taustalla ovat OPSien lisäksi myös kansainväliset, kansalliset ja alueelliset sekä paikalliset linjaukset, jotka ohjaavat oppilaitosten yrittäjyyskasvatusta.

Yrittäjyyskasvatus ja OPSit

YES-verkosto on ottanut kantaa OPH:n opetussuunnitelmatyöhön ja alueelliset YESit ovat olleet mukana laatimassa oppilaitoskohtaisia suunnitelmia, jotta yrittäjyyskasvatus, yrittäjyys ja yrittäjämäinen toimintatapa tulevat osaksi jokaisen oppilaitoksen toimintaa.

Yrittäjyyskasvatus perusopetuksessa

Perusopetuksessa opetussuunnitelmien perusteissa oppilas nousee oppimisen keskiöön. Oppimisessa korostuu:

 • oppilaan aktiivisuus ja vahvempi osallistaminen oppimiseen
 • vastuuttaminen
 • oppimaan oppimisen taidot
 • itsetuntemus ja itsetunto
 • mielekkyys ja motivaatio
 • tavoitteellisuus
 • kriittinen ajattelu
 • ongelmanratkaisutaidot

Keskeinen tavoite on laaja-alainen osaaminen eli tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostama kokonaisuus. Yhdeksi laaja-alaisen osaamisen oppimistavoitteista on nostettu Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6). Opetuksessa se merkitsee:

 • Oppilaan tulee kehittää valmiuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan.
 • Oppilaan on tärkeä saada kokemuksia, jotka auttavat oivaltamaan työn ja yritteliäisyyden merkityksen, yrittäjyyden mahdollisuudet sekä oman vastuun yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä.
 • Koulutyö järjestetään niin, että oppilaat voivat kartuttaa työelämätuntemustaan, oppia yrittäjämäistä toimintatapaa ja oivaltaa koulussa ja vapaa-ajalla hankitun osaamisen merkityksen oman työuransa kannalta.
 • Oppilaan tulee saada tukea omien ammatillisten kiinnostusten kohteiden tunnistamiseen ja jatko-opintojen valitsemiseen.

Ops suosittelee työelämään tutustumista ja yhteistyötä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa sekä toiminnallisia tilanteita, ryhmätyötä ja projekteja, joissa korostuu tekemällä oppiminen. Näin oppilaita rohkaistaan suhtautumaan uusiin mahdollisuuksiin avoimesti, toimimaan muutostilanteissa joustavasti ja luovasti ja tarttumaan asioihin aloitteellisesti ja etsimään erilaisia vaihtoehtoja.

Lue lisää: oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-opetussuunnitelman-perusteet

Yrittäjyyskasvatus lukiokoulutuksessa

Uusi lukiolaki ja vuonna 2021 voimaan astuneet lukion uudet opetussuunnitelman perusteet toivat lukioihin lisää yrittäjyyskasvatusta. Lukion uusiin opetussuunnitelman perusteisiin on nyt selkeästi määritelty muun muassa työelämävalmiudet ja yrittäjämäinen asenne.

Uusi lops velvoittaa lukioita lisäämään työelämälähtöisyyttä yhteyksiä ympäröivään maailmaan. Opiskelijoiden valmiuksia parannetaan kehittämällä korkeakouluyhteistyötä, kansainvälisyttä sekä työelämä- ja yrittäjyysosaamista.

Perusteissa on myös paljon muita tärkeitä tavoitteita, kuten opiskelijoiden osallisuuden lisääminen, yhteisöllinen toimintakulttuuri ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet.

Laaja-alainen osaaminen tarkoittaa, että perusteissa on määritelty laaja-alaisen osaamisen osa-alueet, jotka muodostavat kaikkien oppiaineiden yhteiset tavoitteet. Niiden avulla tuetaan lukiolaisen kasvua hyväksi, tasapainoiseksi ja sivistyneeksi ihmiseksi. Yhtenä osa-alueena on yhteiskunnallinen osaaminen, johon kuuluu muun muassa työelämävalmiudet ja yrittäjämäinen asenne.

Lue lisää: www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/lukiokoulutus/lops-2021-tukea-lukion-opetussuunnitelman-perusteiden

Miten sisällytän yrittäjyyskasvatuksen paikalliseen suunnitelmaan?

Työelämä, ammatit ja työn luonne muuttuvat. Siksi on entistä tärkeämpää, että yrittäjyyskasvatus toteutuu paikallisessa opetussuunnitelmatyössä.

YES-verkosto tarjoaa maksuttomia materiaaleja yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen opettajille, oppilaitoksille ja kunnille sekä on tukena alueellisessa ja paikallisessa strategiatyössä.

Muut yrittäjyyskasvatusta ohjaavat asiakirjat

Oppilaitosten yrittäjyyskasvatusta ohjaavat valtakunnallisten ja paikallisten opetussuunnitelmien lisäksi myös muut asiakirjat. Näitä ovat kansalliset ja kansainväliset linjaukset sekä maakunnalliset ja alueelliset yrittäjyyskasvatusstrategiat.

Kansalliset linjaukset: OKM:n Yrittäjyyslinjaukset 2017

Opetusministeriön Koulutuksen yrittäjyyslinjaukset 2017 suuntaavat, kehittävät ja ohjaavat eri koulutusasteiden yrittäjyyden edistämisen ja yrittäjyyskasvatuksen toimenpiteitä ja ne syventävät aiempia yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivoja.

Yrittäjyyslinjaukset täydentävät muita yrittäjyyskasvatusta ohjaavia asiakirjoja, kuten hallitusohjelmaa sekä maakunnallisia ja paikallisia yrittäjyyskasvatusstrategioita. Linjausten teossa on hyödynnetty näitä asiakirjoja sekä keskeisiä EU-asiakirjoja ja aiempia selvityksiä ja tutkimuksia.

Linjaukset toimivat konkreettisena toiminnan arvioinnin ja kehittämisen apuna oppilaitosjohdolle, henkilöstölle sekä muille yrittäjyyskasvatustoimijoille ja antavat vinkkejä ja suunnittelun tukea käytännön työhön.

Kansainväliset linjaukset

EntreComp – The Entrepreneurship Competence Framework on Euroopan Unionin laatima viitekehys Euroopan kansalaisten ja eurooppalaisten organisaatioiden yrittäjämäisten taitojen kehittämiseen. EntreComp-viitekehyksessä yrittäjämäisyyden nähdään rakentuvan 15 kompetenssista.

Euroopan komission Yrittäjyys 2020 -toimintaohjelma (9.1.2013) kehottaa jäsenvaltioitaan tarjoamaan nuorille mahdollisuuden saada ennen oppivelvollisuutensa päättymistä vähintään yksi yritystoimintaan liittyvä kokemus esimerkiksi pienoisyrityksen hoitamisesta tai jonkin yrityksen yritystoimintahankkeesta tai sosiaalisesta hankkeesta vastaamisesta.

Yrittäjyyskasvatusstrategiat

Maakunnallisten ja alueellisten strategioiden ja kehittämissuunnitelmien tavoitteena on kuvata alueellinen tai paikallinen yrittäjyyskasvatus ja sen tavoitteet sekä luoda tapoja yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseksi.

Osana yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen palveluja YES-aluetoimistot osallistuvat ja paikoin käynnistävät ja koordinoivat maakunnallisia yrittäjyyskasvatuksen strategiaprosesseja. Lue lisää YES-verkoston strategiatyöstä.