Skip to main content

YHDESSÄ LISÄÄ YRITTELIÄISYYTTÄ – YLY

ESR-rahoitteinen Yhdessä lisää yritteliäisyyttä – YLY -hanke on Laurean, Riihimäen lukion ja Valtakunnallisen YES ry:n yhteishanke.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa lukioiden työelämä- ja ammattikorkeakouluyhteistyötä ja kehittää lukiolaisille yhteisiä opintoja ja kohtaamisia korkeakouluopiskelijoiden kanssa.

Hankkeen aikana:

  • kehitetään verkostoitumismahdollisuuksia ja vahvistetaan lukiolaisten ja opetushenkilöstön työelämätuntemusta mm. kehittämällä malleja, joiden avulla lukiolaiset voivat tutustua työelämään ja järjestämällä opetushenkilöstölle valmennuksia yrittäjyys- ja työelämäpedagogiikasta sekä yrittäjyyskasvatuksen digipedagogiikasta.
  • rakennetaan opintokokonaisuus lukion ja korkeakoulun yhteistyöhön
  • kehitetään ja pilotoidaan tutor-malli, jossa lukiolaisten tutoreina toimivat ammattikorkeakoulun opiskelijat
  • vahvistetaan lukiolaisen luottamusta omaan osaamiseen ja orientoitumista korkea-asteen opintoihin lisäämällä ammattikorkeaopiskelijoiden ja lukiolaisten kohtaamisia.

Hankkeen tuloksena lukiolaisilla on parempi tietämys ja ymmärrys korkeakouluopinnoista, enemmän työelämäkontakteja ja -kokemusta sekä enemmän opintoihin liittyviä sosiaalisia kontakteja ja sosiaalista tukea. Opetushenkilöstöllä on vahvempi työelämätuntemus ja laajemmat työelämäverkostot, ja syntyy erilaisia polkuja opiskelijoille opintoihin, työelämään ja yrittäjyyteen sekä uusia yhteistyön muotoja.

Yhdessä lisää yritteliäisyyttä – YLY -hanke saa Hämeen ELY-keskuksen kautta rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta. Hanke toteutettiin ajalla 12.4.2021–31.5.2023.