Skip to main content

TYÖURAMENTOROINTI

Ohjeet mentorille

Työuramentoriksi voi lähteä kuka tahansa auttamisesta kiinnostunut, suomalaisessa työelämässä mukana oleva henkilö, jolla on jo jonkin verran työkokemusta Suomesta. Riittää, että mentorilla on hyvät sosiaaliset taidot ja halu tukea ja auttaa vähemmän kokenutta henkilöä, joka haluaa kehittyä ammatillisesti ja löytää ratkaisuja urapolkuunsa.

Tiedätkö, mitä työuramentorointi on? Mitä voit odottaa mentoroinnilta? Tutustu mentorointiin ensin täältä. Jos tahdot lisää tietoa mentorin ja aktorin rooleista sekä parien muodostamisesta, voit tutustua Järjestäjälle-sivun Mentoriparien muodostaminen -osioon.

Ennen mentorointia varmista, että sinulla on aikaa ja energiaa sitoutua mentorointiin. Onnistunut mentorointi pohjautuu aktorin toiveisiin ja tavoitteisiin, mutta myös mentorilta vaaditaan aktiivisuutta ja sitoutuneisuutta.

Mentorointi ei tapahdu itsestään, vaan siihen täytyy panostaa ja sitoutua. Mentorointiin kuuluu tapaamisia oman aktorin kanssa sekä mahdollisesti tuen antamista ja pohdintaa tapaamisen välillä. Mentorilta toivotaan kokemuksien välittämistä, näkökulmia ja ajatuksia jaettavaksi, kannustusta ja tsemppausta ammatilliseen kasvuun. Mentorilla ei kuitenkaan tarvitse olla kaikkia vastauksia.

Mentoroinnin vaiheet

Mentoroinnin prosessiin ja mentorien ja aktorien tueksi tehtyihin materiaaleihin voit tutustua Työuramentoroinnin vaiheet ja tukimateriaalit -sivulta, jossa kerrotaan mm.:

 • Miten mentorointi on hyvä aloittaa
 • Mistä hyvä mentorointisuhde on tehty
 • Millaista mentorointi on käytännössä
 • Miten työskentelemme tavoitteiden saavuttamiseksi
 • Millaiset pelisäännöt ja tavoitteet mentoroinnille kannattaa asettaa.

Sivulta löydät myös mentorointisopimuspohjan, videoesimerkin mentorointitapaamisen kulusta ja arviointilomakepohjan.

Mentorointi on prosessi, jolla on myös päätös. Aktorin kanssa voi pitää yhteyttä myös mentorointiohjelma jälkeen, jos näin on aktorin kanssa sovittu. Loppuminen ei tarkoita kummankaan osapuolen osalta, että kehittyminen loppuisi mentoroinnin päättymiseen. Kehittymistä ja työuran edistämistä on hyvä jatkaa itsenäisesti mentoroinnin jälkeen.

Mentoroinnin muistilista

 • Mentorointisuhde on kahden ihmisen välinen tasavertainen suhde, jossa mentori tukee aktoria ammatillisessa kehityksessä.
 • Suhteen on hyvä pohjautua avoimelle ja aktiiviselle vuorovaikutukselle sekä luottamuksellisuudelle.
 • Mentorointisuhteen alussa on hyvä asettaa tavoitteet: sekä isot tavoitteet että pienemmät välitavoitteet.
 • Mentorointisuhteen pohjana toimivat aktorin toiveet ja tavoitteet.
 • Aktorin tavoitteiden ja toiveiden pohjalta tarkentuu myös mentorin rooli ja mentoroinnin luonne.
 • Sopikaa pelisäännöt tapaamisillenne ja mentorointisuhteellenne: miten pidätte yhteyttä, kuinka usein, valmistaudutteko tapaamisiin, miten toimitte tapaamisissa?
 • Kohtaa ihminen avoimesti ja ennakkoluulottomasti.
 • Mentorin ei tarvitse antaa tai löytää aktorille työ- tai harjoittelupaikkaa eikä tehdä asioita toisen puolesta.
 • Jos jokin ei toimi mentoroinnissa, ota se puheeksi aktorin kanssa. Tarvittaessa ota yhteyttä järjestävään tahoon, jos sellainen on.

Usein kysytyt kysymykset

1. Kuinka paljon aikaa menee mentorointiin?

Mentorointiin käytettävä aika riippuu mentoroinnin pituudesta ja tapaamisten tiheydestä. Yleensä mentorointia on kuukausittain muutama tunti, mutta ajankäytöstä kannattaa sopia ennen mentorointisuhteen aloittamista. Aikaa on kuitenkin hyvä varata vähintään muutamia tunteja kuukaudessa. Aikaa voi kulua myös varsinaisten tapaamisten ulkopuolella muun muassa viestittelyyn, tiedon etsimiseen ja tapaamisiin valmistautumiseen myös mentorilla.

2. Mitä minun pitää osata?

Mentorin ei tarvitse osata erityisiä taikatemppuja. Halu auttaa, kiinnostus oman kokemuksen ja osaamisen jakamiseen sekä kunnioittava kohtaaminen ja hyvät sosiaaliset taidot riittävät mentorointiin. Mentorin on hyvä olla avoin uusille näkökulmille ja myös itsereflektiolle. Mentorilla on hyvä olla jonkin verran työkokemusta omalta alaltaan. Usein mentorilla on paljon sellaista tietoa, jota ei edes itse tunnista, mutta mikä on aktorille arvokasta.

3. Voinko saada tukea mentorointiin?

Jos olet osallistunut mentorina jonkin organisaation järjestämään mentorointiohjelmaan, saat heiltä tukea mentorointiin. Täältä YES-kummisivustolta löydät myös paljon hyödyllistä tietoa ja tukimateriaalia mentoroinnista. Näihin kannattaa tutustua sekä ennen mentorointia että sen aikanakin.

4. Mitä jos yhteistyö aktorin kanssa ei toimikaan?

Aktorin kanssa kannattaa keskustella avoimesti alusta lähtien, sillä rehellinen ja avoin vuorovaikutus vähentää ongelmia mentoroinnissa. Jos yhteistyö ei jostain syystä suju, asia on hyvä ja tärkeä ottaa puheeksi. Ongelmista voidaan keskustella. Jos keskustelusta huolimatta yhteistyö ei toimi, voi mentorointisuhteen lopettaa kesken, mutta tästä on tärkeä puhua yhdessä. Keskeyttäminen on hyvä sopia yhdessä ja miettiä, miten aktori jatkaa ammatillista kasvuaan ilman sinua mentorina. Jos olet lähtenyt mentoriksi jonkin tahon järjestämään mentorointiohjelmaan, ota myös yhteyttä järjestäjään.

5. Pitääkö minun pystyä löytämään tai antamaan työpaikka aktorille?

Ei. Et ole vastuussa aktorin työ- tai harjoittelupaikan löytymisestä. Mentorin tehtävä on auttaa aktoria etenemään omalla polullaan, mutta lopulta vastuu työllistymisestä on aktorin omissa käsissä.

Palaa työuramentoroinnin pääsivulle