Skip to main content

TYÖURAMENTOROINTI

Työuramentoroinnin vaiheet ja tukimateriaalit

Tältä sivulta löydät mentoriprosessin eri vaiheiden kuvaukset ja niihin liittyvät tukimateriaalit mentorille ja aktorille. Jos olet organisaationa järjestämässä mentoriohjelmaa, löydät tukimateriaalit siihen Järjestäjälle-sivulta.

Voit ladata tästä alla olevan kuvan Mentoroinnin prosessikaavio (pdf).

Aloitusvaihe

Mentorointiprosessi käynnistyy mentorin ja aktorin tutustumisella. Luottamuksellinen vuorovaikutus rakentuu ensimmäisestä tapaamisesta lähtien. Ensimmäinen tapaamiskerta onkin erityisen tärkeä ja siihen on syytä valmistautua.

Aktori miettii etukäteen millaisia ovat hänen henkilökohtaiset tavoitteensa työelämän suhteen ja mitä asioita hän haluaa tuoda yhteiseen keskusteluun. Mentori valmistautuu myös osaltaan mentorointiin, perehtymällä mentoroinnin tavoitteisiin ja yhteisen työskentelyn pelisääntöihin miettimällä mitä haluaa jakaa ja saada yhteisistä tapaamisista.

Tutustumiseen on syytä käyttää aikaa, koska se edistää luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen syntymistä ja auttaa ymmärtämään toisen osapuolen näkökulmaa. Tutustumisessa voidaan käyttää apuna kysymyksiä, kuten:

 • Mitä haluat kertoa itsestäsi?
 • Miksi päätit lähteä mukaan mentorointiin?
 • Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä?
 • Mitä osaamista sinulla on?
 • Mitä tavoitteita sinulla on työelämän suhteen tulevaisuudessa?

Tapaamisessa voidaan hyödyntää elämänviiva-tehtävää (löydät tehtävän Mentoroinnin työkalut -pdf:stä, jonka voit ladata alempaa). Lisäksi ensimmäisessä tapaamisessa mentori ja aktori sopivat mentoroinnin tavoitteista, kestosta ja pelisäännöistä. Nämä asiat kirjataan ylös mentorointisopimukseen.

Mentorointiprosessin tavoitteet muodostuvat aktorin omien henkilökohtaisten tavoitteiden ympärille. Aktori tuo ensimmäiseen tapaamiseen omat henkilökohtaiset tavoitteensa ja niiden pohjalta lähdetään yhdessä keskustelemaan ja sopimaan mentoroinnille asetettavista tavoitteista. Yhteisten tavoitteiden määritteleminen on tärkeää, jotta kummatkin osapuolet tietävät tapaamisten yhteisen päämäärän. Tavoitteita voidaan kuitenkin myös täsmentää mentoroinnin edetessä. Mentorointitavoitteita voivat olla esimerkiksi aktorin osaamisen tunnistaminen, työelämän pelisäännöt ja verkostoituminen.

Mentorointiin sovitaan yhteiset pelisäännöt ja sovitut asiat kirjataan ylös mentorointisopimukseen. Mentori ja aktori sopivat tapaamisten toimintaperiaatteista, vastuista, rajoista ja keskusteltavista aiheista. Lisäksi sovitaan konkreettisesti käytännön järjestelyistä, eli missä ja milloin tavataan sekä miten pidetään yhteyttä, esimerkiksi sähköpostitse ja puhelimitse. Prosessin alussa on myös hyvä keskustella, miten annetaan palautetta ja milloin arvioidaan mentorointiprosessia.

Mentorointisopimukseen on hyvä palata mentoroinnin keskivaiheilla ja erityisesti silloin, jos tapaamisten tavoitteet ovat matkan varrella hämärtyneet. Sovitut tapaamiset voivat olla tarkkaan suunniteltuja, eli käsiteltävät aiheet ovat selvillä etukäteen tai ne voidaan päättää vasta tapaamisessa ja näin tarttua ajankohtaiseen tarpeeseen.

Lataa perehdytysmateriaali tästä: Perehdytys aktorille ja mentorille (pdf)
Lataa ja tulosta mentoroinnin sopimuspohja tästä: Mentorointisopimus (pdf) Mentorointisopimus (word)

Työskentelyvaihe

Mentorointitapaamisten on hyvä keskittyä edistämään mentoroinnille asetettuja tavoitteita ja aktorin tarpeita. Mentorointipari voi yhdessä päättää, miten he haluavat tavata, kuinka usein ja mitä mentorointitapaamisissa tapahtuu.

Ennen tapaamisia kannattaa sopia etukäteen, mihin asiaan keskitytte seuraavassa tapaamisessa ja tekeekö aktori jotain ennen tapaamista.

Vuorovaikutus mentorin ja aktorin välillä onnistuu parhaiten silloin, kun kumpikin on aidosti läsnä. Kun he yhdessä keskustellen rakentavat mentorointiprosessia eteenpäin, voidaan puhua dialogisesta ja tasavertaisesta vuorovaikutussuhteesta.

Dialogista vuorovaikutusta auttavat keskustelun tueksi kehitetyt mentoroinnin työkalut. Niitä on helppo ottaa käyttöön, koska niissä on mentorointiprosessin vaihe ja tavoitteet määritelty valmiiksi.

Lataa mentoroinnin työkalut tästä: https://www.theseus.fi/handle/10024/510387

Valmiiden työkalujen lisäksi tapaamisten aiheena voi olla seuraavia toiminnallisia tehtäviä:

 • Mentorin työpaikkaan tutustuminen
 • Erilaisten rekrytointikanavien ja työllistymismahdollisuuksien selvittäminen
 • Työhakemuksen, CV:n ja mahdollisesti LinkedIn-profiilin parantaminen
 • Ammattisanaston yhdessä lukeminen ja harjoitteleminen
 • Työhaastattelutilanteen harjoitteleminen

Tapaamiset voivat rakentua esimerkiksi seuraavan kaavan mukaan:

 • Aloitus ja ajankohtaiset asiat
  • Mitä sinulle kuuluu tänään?
  • Mitä on tapahtunut edellisen tapaamisen jälkeen?
  • Mikä on tämän kerran tavoite?
 • Teeman käsittely
  • Yhdessä työstetään aihetta, joka on sovittu käsiteltäväksi. Tässä voidaan käyttää avuksi valmiita työkaluja edistämään keskustelua.
 • Tapaamisen päättäminen
  • Miten tänään etenimme kohti tavoitetta?
  • Mitä opimme ja milloin tapaamme seuraavan kerran?
  • Sovitaan myös, mikä on seuraavan tapaamisen aihe.

Mitä mentorointitapaamisessa tapahtuu? Katso video:

Päättäminen eli arviointivaihe

Mentoroinnilla on myös päätöksensä. Arviointivaiheessa on hyvä pysähtyä miettimään opittua ja sitä, että täyttyivätkö odotukset ja tavoitteet. Arvioinnissa käydään läpi yhteistä työskentelyä, eli mitä vaikutuksia ja hyötyjä mentorointi on saanut aikaan. Lisäksi on hyvä pohtia myös niitä asioita, jotka olisi voitu tehdä toisin.

Koko mentorointiprosessia on hyvä arvioida. Arvioinnissa ja keskustelussa kannattaa hyödyntää työkaluja. Mentoroinnista on hyvä antaa palautetta puolin ja toisin sekä sopia jatkosta. Eli mentorointiprosessin loppuessa on hyvä käsitellä oman mentorointiparin kanssa sitä, mitä tapahtuu tämän jälkeen:

 • Miten aktori jatkaa kehittymistään?
 • Pidetäänkö mentorointiprosessin jälkeen yhteyttä?

On hyvä muistaa olla rehellinen ja avoin omista ajatuksistaan ja kokemuksistaan mentorointiin liittyen. Yhdessä tehty mentorointiprosessin päättäminen antaa prosessille selkeän päätepisteen, josta on hyvä jatkaa eteenpäin.

Lataa ja tulosta mentoroinnin arvointilomakepohja tästä: Mentoroinnin paattaminen (pdf)

Palaa työuramentoroinnin pääsivulle