Skip to main content

Yritys- ja työelämäkummit

kohderyhmä: kaikki kouluasteet

Kummit ovat vapaaehtoisia yrittäjiä ja työelämän toimijoita, jotka tuovat tietoa työelämästä koulujen arkeen ja toimivat esikuvana nuorille työn tekijöinä ja oman alansa ammattilaisina.

Kummien avulla lapset ja nuoret tutustuvat lähiympäristönsä typaikkoihin, yrityksiin ja työn tekijöihin ja saavat roolimalleja työelämään. Kummit ovat yksi keino muuttaa koulua työelämälähtöisemmäksi ja verkottaa opetusta yhteiskuntaan.

Yrittäjälle ja työelämän edustajalle kummitoiminta on hyvä tilaisuus tutustua tuleviin työntekijöihin ja olla mukana kehittämässä nuorten osaamista ja asenteita. Nuorilta saa myös näkemyksiä ja ideoita oman toiminnan kehittämiseen. Yhteistyön kautta näkee, mitä osaamista nykynuorilla on – ja mitä heiltä ehkä puuttuu.

Perinteisesti kummitoiminta on ollut esimerkiksi oppilaitosvierailuja, joissa yrittäjä tai työelämän edustaja kertoo uratarinansa. Kummit myös pyytävät oppilaita ja opiskelijoita vierailulle omalle työpaikalleen, toimivat tuomarina erilaisissa yrittäjyyskilpailuissa ja -tempauksissa, osallistuvat oppilaitoksen työelämäprojekteihin, tarjoavat TET-paikkoja, toimivat mentoreina ja osallistuvat asiantuntijoina oppilaitosten yrittäjyyskasvatuksen ja työelämäyhteistyön kehittämiseen.

Kummitoimintaa voi toteuttaa monella eri tavalla. Oppilaitos voi esimerkiksi pyytää tiettyä yritystä tai yrityksen edustajaa oppilaitoksen omaksi kummiksi, jolloin yhteistyö saman kummin kanssa on toistuvaa ja pysyvää. Yhteistyöhön voi myös pyytää aina uuden (tai useamman) kummin.

Yritykset ja muut työpaikat voivat myös hankkia itselleen kummikoulun tai kummiluokan ja näin toteuttaa yhteiskuntavastuuta.

Kummioppilastoiminta puolestaan on TET-toiminnan ja työssäoppimisjakson välimuoto, jossa oppijat suorittavat tietyn aineen opintoja kyseisen alan yrityksessä sen henkilökunnan ohjaamina. Kummioppilaat valikoidaan vapaaehtoisuuden pohjalta.

Kummeja voi hyödyntää myös opetushenkilöstön osaamisen kehittämisessä: kummit voivat toimia opettajien mentoreina, tarjota TET-paikkoja opettajille ja kehittää opettajien työelämätuntemusta esimerkiksi YES-kummivarjostuksessa, jossa opettaja pääsee yhden päivän ajaksi seuraamaan yrittäjän tai työelämän edustajan tavallista työpäivää ja ammentamaan siitä ideoita omaan työhönsä.

Esimerkkejä mallin toteutuksista:

Jokainen on sekä oppija että opettaja, muistuttaa Vuoden YES Kummi Reetta Viinanen

Lue uutinen