Skip to main content
  Uutinen

Kunnat voivat rakentaa yrittäjyyskasvatuksella osaamista ja elinvoimaa – tässä maksuttomat työkalut

By 27.2.2023 11 toukokuun, 2023 No Comments

Yrittäjyyskasvatuksessa menetetään paljon, jos se jätetään vain oppilaitosten ja yksittäisten opettajien vastuulle. YES-verkosto tarjoaa kunnille työkalut yrittäjyyskasvatuksen suunnitteluun, kehittämiseen ja arvoimiseen.

Kenen vastuulla kunnassa on yrittäjyyskasvatuksen toteutuminen?

Monissa kunnissa on nykykään jo yrittäjyyskasvatuksen strategia tai yrittäjyyskasvatus on mainittu muissa ohjaavissa asiakirjoissa. Näissä määritellään muun muassa, mitä yrittäjyyskasvatuksella tavoitellaan ja mitä toimenpiteitä eri luokka-asteille on suunniteltu.

– Tämä on tietysti hieno asia, ja paljon kehitystä on tapahtunut viime vuosina. Mutta emme voi ajatella, että homma on nyt hoidettu ja yrittäjyyskasvatus on valmiiksi taputeltu – opettajat ottakoot ohjat tästä eteenpäin. Yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen ei ole vain yksittäisten opettajien tehtävä, vaan jotta saamme yrittäjyyskasvatuksesta vaikuttavaa ja kunnan elinvoimaa tukevaa, tulee sitä toteuttaa yhteistyössä kunnan eri toimijoiden kanssa, arvioida ja kehittää, sanoo YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen.

Lehtonen myös muistuttaa, että vaikka yksittäiset kurssit ja toimenpiteet ovatkin selkeä ja helppo tapa nostaa yrittäjyyskasvatusta esille, eivät ne sovi kaikille oppijoille.

– Niiden vaikuttavuus vaihtelee, ja monet oppijat jäävät ulkopuolelle. Valinnaiset kurssit valitsevat myös yleensä ne oppijat, jotka ovat muutenkin aktiivisia. Oikeus saada yrittäjyyskasvatusta pitäisi kuitenkin kuulua jokaiselle lapselle ja nuorelle. Yrittäjyyskasvatuksen menetelmien yksipuolistuminen ei myöskään anna tilaa yrittäjyyskasvatuksen kehittäjien ja toteuttajien omille oivalluksille ja kehittämistyölle. Kunnissa olisikin hyvä ymmärtää yrittäjyyskasvatuksen moninaisuus. Yrittäjyyskasvatus onkin parhaimmillaan yhteisöllistä toimintaa, jossa tavoitteet kumpuavat omista tarpeista ja lähtökohdista käsin.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisvastuun siirtyttyä kunnilta hvyinvointialueille varhaiskasvatus, perusopetus ja osittain toisen asteen koulutus ovat suurin yksittäinen kunnan vastuulle jäävä kokonaisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että myös sivistystoimella on myös rooli elinvoiman kehittämisessä.

– Kuntakentän muutos on tuonut tietysti haasteita, mutta myös avannut mahdollisuuksia sille, että yrittäjyyskasvatus – silloin kun se on tavoitteellista, suunnitelmallista ja arvioitua – aidosti vahvistaa kunnan elinvoimaa ja sitä, että yksilö pystyy rakentamaan hyvinvoivaa tulevaisuutta.

Lehtonen on tyytyväinen siitä, että yrittäjyyskasvatuksessa on ryhdytty puhumaan yrittäjämäisten taitojen lisäksi osaamisesta ja hyvinvoinnin ja elinvoiman luomisesta.

– Parhaimmillaan yrittäjyyskasvatus voi olla laajemmin osaamisen kehittämisen työväline. Yrittäjämäinen osaaminen hyödyntää yksilön kiinnostuksen kohteita, vahvuuksia ja tavoitteita ja sen avulla yksilö voi rakentaa omaa tulevaisuuttaan ja luoda hyvinvointia itselle ja muille.

YES-verkosto on kunnan kumppani yrittäjyyskasvatuksen kehittämisessä

Miten sitten lähteä liikkeelle?

YES ry:n keskeisenä tavoitteena on se, että jokainen Suomen kunta on yrittäjyyskasvatuskunta. Se tarkoittaa, että kunnassa yrittäjyyskasvatus on suunnitelmallista ja kattavaa, ja siihen osallistuvat kunnan eri toimijat.

YES-verkosto on määritellyt kuusi keskeisestä kriteeriä, jotka kunnassa pitäisi toteutua, jotta se voi kutsua itseään yrittäjyyskasvatuskunnaksi.

(Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen.)

Kriteereihin voit tutustua tarkemmin täällä.

YES-verkosto yhdistää kunnan toimijat rakentamaan vaikuttavampaa yhteistyötä

Käytännön apua kunnat saavat YES-verkoston laatimasta kuntavalmennuspaketista. Suurinpaan osaan sisällöistä voi tutustua itsenäisesti. Kuntaan voi pyytää myös omaa YES-valmennusta.

– Me YES-verkostossa autamme muita kehittymään ja kehittämään toimintaansa yrittäjämäisemmäksi ja tarjoamme työkaluja ja tukea muutosprosessissa. Kehitämme myös yrittäjämäistä pedagogiikkaa ja oppimisympäristöjä. YES-verkoston kuntavalmennuspaketin avulla kunnat voivat lähteä rakentamaan yrittäjämäisen osaamisen ekosysteemiä ja kehittää yhteistyötä kunnan eri toimijoiden välillä. Jos tarvitset tukea tai verkostoja, ole rohkesti yhteydessä!

Tutustu YESin kuntavalmennuspakettiin:

Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa! -valmennus

Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa! -valmennus on kuntapäättäjille ja -kehittäjille suunnattu valmennuskokonaisuus, jonka avulla yrittäjyyskasvatus saadaan osaksi kunnan arkea. Viiden työpajan valmennus on räätälöitävissä tarpeen mukaan. Lue lisää.

Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa! YES-kuntakäsikirja

YES-kuntakäsikirja on tehty yrittäjyyskasvatuksen suunnittelun avuksi kuntien virkamiehille, luottamushenkilöille ja muille kunnan kehittämisessä mukana oleville tahoille. Se auttaa rakentamaan kunnan elinvoimaisuutta tukevaa yrittäjyyskasvatusta suunnitelmallisesti, johdonmukaisesti ja koko kunnan tasolla. Lue lisää ja lataa käsikirja maksutta täältä.

Yrittäjyyskasvatuksen tiimiopas

Oppilaitoksissa tapahtuva yrittäjyyskasvatus tarvitsee tuekseen laaja-alaista verkostoa. Yrittäjyyskasvatuksen tiimiopas antaa työkalut yrittäjyyskasvatustiimin rakentamiseen ja toimivaan yhteistyöhön. Lue lisää ja lataa opas maksutta täältä.

YES-pakka: Yrittäjämäinen ekosysteemi

YES-pakka -keskustelutyökalu on keino kehittää yrittäjyyskasvatuksen eri osa-alueita yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Työkalu on laadittu etenkin oppilaitoksille ja kunnan toimijoille yrittäjämäisen ekosysteemin rakentamisen avuksi. Se sopii kaikille niille yhteisöille, jotka tahtovat kehittää yrittäjämäistä toimintakulttuuria ja rakentaa ekosysteemiajatteluun pohjautuvaa yhteistyötä. Lue lisää täältä.

Yrittäjyyskasvatuksen selviytymisopas

Yrittäjyyskasvatuksen selvitymisopas päättäjille antaa päätöksenteon tueksi perustiedot yrittäjyyskasvatuksesta. Selviytymisoppaasta voi helposti selvittää, mitä yrittäjyyskasvatus on, miksi se on tärkeää ja mikä on sen merkitys yhteiskunnalle ja elinvoimaisuudelle. Opas laadittiin etenkin eduskuntavaaliehdokkaille, mutta se on erinomainen ja nopealukuinen tietopaketti myös kuntapäättäjille ja kaikille yrittäjyyskasvatuksesta kiinnostuneille. Oppaan voi lukea verkossa täällä.

YES-verkosto tarjoaa tukea ja mahdollisuuksia yrittäjämäisen osaamisen kehittämiseen kunnille, oppilaitoksille ja muille yrittäjyyskasvatustoimijoille sekä mahdollisuuden verkostoitua muiden yrittäjyyskasvatuksesta kiinnostuneiden toimijoiden kanssa.

YES-verkoston toimintatapa on yhteiskehittäminen ja toimintamalli verkostoyhteistyö. Lue lisää YES-verkoston toiminnasta ja palveluista täältä.